یک شعر – محمود داوودی

  نمی شود جا به جا كرد چيزی را

  لحظه ی ابد تا ابد نمی ماند

  نزديك قلب

  اما حضور نيست

  وارد خانه می شويم

  نور هست و از روشن خالی

  هستند آنها

  كه زنده اند

  اما

  مُرده ها فقط حرف می زنند