دو شعر تازه از محمود داوودی


  يك شب 

  ساعت دوی نيمه‌شب اگر دقيق بخواهيد

  نشسته بودم و فكر می‌كردم اگر حالا

  تلفن به صدا درآيد

  و كسی از پشت خط

  با صدايی لرزان

  خبر مرگ كسی را بدهد كه از من جوان تراست وموهايش

  يكدست سياه‌است و به آينده اميدواراست و حتی عاشق‌است

  چكار می‌كردم؟

  كسی زنگ نزد آن شب

  نشسته بودم مات به حرف‌های سياه نگاه می‌كردم

  دست‌ها زير چانه

  نه مثل مجسمه‌ای از مرمر يا آهن

  مشتی خاك و كلوخ سفت و كج و كوج خيره به‌روبرو

  و فكر می‌كردم به او

  كه از من جوان‌تراست و اميدوارتراست و حتی عاشق‌است و

  انگار كه اين كلوخ سفت و كج و كوج زير باران بپاشد و مثل

  گل‌های كنار رودخانه به راه بيافتد و تيره ‌كند همه چيز را

  ساعت دوی نيمه‌شب

  يك شب

  **

  می گذريد از كنار تيره گی

  كه به قلب می‌گيرد

  هيكل شما

  می خزد جلو

  بر ريل‌های روح

  كه خم می‌شود

  راه كج می كند

  و می‌رود به سوی چاه‌های سقوط

  وقتی كه شما می‌گذريد