این زوج- توماس ترانسترومر  چراغ را خاموش میکنند
  و حباب سپیداش سوسو می زند چندی
  پیش ازآنکه مثل قرصی در لیوان ِ تاریکی حل شود
  بعد پرواز میکنند
  دیوارهای هتل به تاریکی ِآسمان پرتاب می شوند .
   

  جزرومد عشق فرونشسته و میخوابند
  اما پنهانترین فکرهایشان هم را مییابند
  مثل دو رنگ که روی برگی خیس
  درنقاشی کودک دبستانی به هم میرسند
  و با هم یکی می شوند.

  تاریک و ساکت است
  اما شهر با پنجره های خاموش
  شبانه نزدیکترشده
  خانه ها نزدیکترشده
  نزدیکتر آمده اند انبوه مردم
  در انتظار بیقرارشان
  با چهره هایی که چیزی نمی گویند.


مترجم: خلیل پاک نیا

از مجموعه‌ی » آسمان نیمه تمام « توماس ترانسترومر۱۹۶۲