نگاهی نو به شعر نو – احمد کريمی حکاک

…از مسائلی که من در کوشش هائی که مي کنم ودر نوشته هايم ، دارم پيش می برم اين است که ما اساسأ روش نقد ادبی و تاريخ ادبی مان ، نگرش به ادبيات مان بايد عوض شود . اولأ تاريخ ادبی ما استقلال ندارد يعنی تاريخ ادبی ما به نوعي به صورت يک رده ی زيرين تاريخ سياسی مان درآمده است . مثلأ می گوئيم شعر دوره ی مغول ، ياادبياتِ دوره ی مشروطه . می خواهم بگويم در سال 1906 که مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را امضا کرد هيچ اتفاق ادبی در ايران نيفتاد « ادامه»

برگرفته از » واژه » ،شماره اول