عصر- صبح، توماس ترانسترومر

  دكلِ ماه پوسیده و بادبان مچاله شده
  مرغ دریایی مستانه بازبال می‌رود بر آب
  چارسوی سنگین اسکله ذغال شده
  بیشه‌ها در تاریکی خم می‌شوند

  بیرون بر پله‌ها. سپیده دم می‌کوبد و می‌کوبد
  بر دروازه‌های خارا سنگی دریا
  و خورشید جرقه می‌زند در جوار جهان
  خدایان تابستانی با نفس‌تنگی
  در مه کورمال می‌روند