اختلاط –

   

  – خوب دیگه- خوب آره دیگه

  – معلومه دیگه

  – آره که معلومه

  – راستی هم

  – چه می شه کرد

  – آره بابا

  – خوب دیگه