پرندگان – ضیاء موحد

   

  پرندگانی هستند

  که آشيانه ی خود را ترک می کنند

  به جای ديگر می روند

  و خواب آشيانه ی خود را می بينند.

  بهارها به زمستان می روند

  وخواب می بينند

  که در بهارند.

  پرندگانی هستند

  که روز وشب

  تنهامان می نهند

  و خواب می بينند

  که روز و شب

  باما هستند

  تو اين پرندگان را ديده ای

  وخواب می بينی

  که با تو هستند.

  از مجموعه شعر « مشتی نور سرد »