InterView

    روزی، جرج پلیمپ تُن، سردبیر «پاریس ریویو» در نیویورک پیشنهاد کرد برای شماره ویژه نویسندگان معاصر با ساموئل بکت » اینترویو» بکنم . به او گفتم، بکت اهل گفت و گو نیست و نمی خواهم با این تقاضا، ازرابطه ی دوستی با او سوء استفاده کنم . اما روز بعد، با اینکه می دانستم جواب منفی است برای بکت نامه ای نوشتم، راستش را بخواهید وسوسه شدم چون » پاریس ریویو» تمام خرج یک هفته سفر به پاریس را می داد، می توانستیم به رستوران دلخواه بکت برویم و یک غذای عالی با بهترین شراب ها نوش جان کنیم و مصاحبه ای هم سروهم کنیم . چند روز بعد جوابی در یک سطر بدستم رسید : 

    Dear Raymond, sorry, I have no views to inter.

برگرفته از : » ساموئل بکت : زهر کلمات» ریمون فدرمان