سخت سرما خورده‌ام. – آلوارو دو کامپوس

سخت سرما خورده‌ام.

و همه می‌دانند

چگونه سرماخوردگی سخت

همه‌ی نظم جهان را به هم می‌ریزد

و حتی متافیزیک را به عطسه کردن وا می‌دارد

می‌بخشید

چه سرماخوردگی سختی!

حالتی جسمانی!

من به حقیقت نیاز دارم

و کمی آسپرین.

Sleccted Poems ،Fernando Pessoa