در بزرگداشت شاعر متافیکشنیست- و. م. آيرو


  عاشق عرق يونانی بود
  با زيتون و بورانی و خربزه و بال مرغ
  چيزهايی نوشته
  درباره‌ی تنهايی و خيارچنبر
  منبع الهامش بيش‌تر يبوست بود:
  يبوستی موروثی‌
  آخرين شعری که نوشت
  راجع به‌حکمت پوست برشته‌ی با ل مرغ بود
  ما
  اين‌جا
  و هم‌اکنون
  به‌سلامتی ا و
  پیکهای شیری رنگ Ouzo را بالا برده
  و بر سکوی ‌پرتاب ميز
  با دو بال برشته‌ی مرغ
  بر کتف
  عروج
  می کنيم