مثل ما می‌شويم- محمود داوودی

مثل ما می‌شويم
به علی لاله جینی

زیر کدام نور
کدام سقف؟

فرقی نمی کند

در انتظار
زمان حجم دارد
لمس می‌شود

کاری ندارم که.

در مهتابی
پا روی پا می‌اندازم
تماشا می‌ کنم

پائيز آن جاست
مرداب و سايه‌های سفيد قو
پُل آن جاست

نامه‌ها پرت می‌شوند
تا مهتابی فاصله کوتاه‌است
پرت می‌شود حواس
موج در موج
صدا با ذره‌های نور
همسفر می‌شود
ذره‌های پر قدرت
نام‌ها
آدرس‌ها را عبور می‌دهند
و چهره می‌گيرند
نام‌ها از نور
کامل می‌شوند
موج در موج
گم می‌شوند زود
در انتظار می‌مانم

کاری ندارم که.

پائيز را نگاه می‌کنم
نور‌ها بی طاقت‌اند
هجوم می‌آورند

چند تکه نور
شکل قلب شکل دست شکل نگاه
نگاه می‌کنند با من
خيال می‌کنند با من
پل را به پل‌ دیگری وصل می‌کنند
مرداب
و سايه‌های سفيد قو را
تفسير می‌کنند

مثل ما می‌شويم
موج در موج

امروز
تمام شد

فردا
دوباره
زير همين نور
همين سقف

کاری ندارم که.