سرزمین‌ِ ویران
    آواز عاشقانه‌ی جی. آلفرد پروفراک
    پیری

    در سی‌و‌دو حرف در می‌آید