دلم می‌خواهد گیسِ دخترِ سید جواد را بکشم

  عکس: دان هانسوننگاهی به یک ترجمه

  تازه‌ترین مجموعه شعر کریستینا لونگ شاعر و نمایش‌نامه‌نویس سوئدی در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. بعد از انتشار هم به روال معمول، یادداشت‌های بسیاری در معرفی این مجموعه، در روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌های ادبی سوئد به چاپ رسید. کتابی است در ۶۷ صفحه شامل ۵۰ شعر.
  در آوریل ۲۰۰۸، ترجمه‌ای از این کتاب به نام«خداحافظ، خوش باشی» توسط انتشارات آزاد منتشر شد. این مجموعه شعر را خانم رباب محب ترجمه کرده است. کتابی است در ۷۹ صفحه، ۷ صفحه سخن و توضیح مترجم و بقیه ترجمه‌ی شعرها. 

  نگاهی می‌کنم به این ترجمه‌ها با این فرض که در ترجمه‌ی هر متنی نخست باید معنای درست واژه‌ها، عبارات و جمله‌ها را بفهمیم.

  ۱

  زیبا می‌بینماز پشت نرده‌های وحشی           Jag tar der vackertتنها.                  bakom viltstängslet                          .allenaروبروی تنهایی                  Mol allenaترانه‌ی خواهشم آوازش را زمزمه می‌کند viskar min sexuella visaو حک می‌کند راز شبگردی را     den snickrar ett hemlighetبر میدان دهکده، آن‌جا              natthärbärgeمتن خودجوشی را می‌بیند              mitt i bynزیر پیراهنم خوابیده و خواب         där drömmer denو آب بالا می‌آید              som en skriftlärdدر جزیره تالار گنج من.           under mina kläder                    medan vattnet stiger                  kring min skattkammareö(صفحه ۳۳ کتاب، ۳۹ ترجمه)

  – «tar det vackert» عبارتی است به معنای با خون‌سردی، با احتیاط عمل کردن.
  – «viltstängslet=حصار»، اسم و صفت نیست. جمع هم نیست. تحت‌اللفظی‌اش هم نرده‌ی وحوش است.
  – «Mol allena=کاملا تنها» است نه «Mot allena»، تا بشود روبروی تنهایی.
  – «Snickrar=نجاری کردن»، در این(ترانه) رازی نجاری می‌کند، یعنی سروهم کردن، ساختن(مجازی).
  – «natthärbärge=سرپناه شب» است نه شب‌گرد. انگار زمزمه‌ها پناهگاه بشوند. میدان هم نیست.
  – «Skriftlärd= کاتب»، تحت‌اللفظی‌اش هم خبره در خواندن متون قدیم است نه متن خودجوش.
  نخوابیده، انگار دارد خواب می‌بیند.
  – «Skattkammare=خزانه، گنج»، مضاف و مضاف‌الیه نیست. آب هم دور جزیره بالا می‌آید.

  اگر دقت کنیم و معنای درست واژه‌ها را بنویسیم- حتی اگر تفاوت‌های فرهنگی‌، زبانی و تجربی نهفته در شعر را ندانیم- خود شعر راهنمای ما می‌شود.


  آرام
  پشت حصار
  تنها.
  تنهای تنها
  نیاز جنسی‌ام(ترانه‌ای)زمزمه می‌کند
  رازی می‌سازد
  سرپناه شب
  وسط دهکده
  (آن‌جا)هم‌چون کاتبی
  زیر پیراهنم
  رویا می‌بیند
  و آب بالا می‌آید
  دور جزیره‌ی گنجینه‌ام.

  ۲

  گاه گاهی بخشوده می‌شوم      då och då välsignas jagبا غرش مردانی تا حواشی   med dånande män till bräddenمن                        av migجعبه‌ی ابزار باز می‌شود.      .verktygslådor öppnasاسب‌های‌آبی می‌تازند          flodhästar skriderاز میان چهارچوب مراجع من   .genom mina referensramarو قفل انداخته        Och sprinklern är påslagenدر لبخند شب تابستانی.      .i sommarnattens leende(صفحه ۳۴ کتاب، ۴۰ ترجمه)

  – «välsignar=دعای خیرکردن»، این‌جا معنی مجازی دارد، شادشدن از، ستایش شدن.
  – «till brädden= لبالب» است. تا حواشی تحت‌اللفظی است.
  جعبه‌هاست، نه جعبه.
  – اسب آبی نمی‌تازد، فعل هم خرامیدن است.
  چهارچوب مراجع هم تحت‌اللفظی است.
  قفل انداخته چیزی بیش‌تر از بی‌دقتی است.


  گاه گاهی ستایش می‌شوم
  با غرش مردانی که سرشار از من‌‌اند
  جعبه‌های ابزار باز می‌شوند.
  اسب‌های‌آبی می‌خرامند
  میان تجربه‌های مشترک
  ‌آب‌فشان باز است
  در لبخند شب تابستانی.

  ۳

  آقای سخنگوی دولت                    Herr Talman                       .Jag är också slitenآقا و خانم سخنگوی دولت، من می‌خواهم Herr och Fru talmans, jag villشما مرا به دریاچه روسنباد ببرید Att ni sjösätter mig vid Rosenbadو عالیجنابش را در قایق یدکی    och att Hans Excellens tar platsجای دهید.                      .i följebåten(صفحه ۹ کتاب، ۱۵ ترجمه)

  خانم محب بیش از دو دهه است در سوئد زندگی می‌کند و حتما چند بار رئیس مجلس و سخن‌گوی دولت را در تلویزیون دیده است. بی‌دقتی است این دو را باهم اشتباه بگیرد. او که در مقدمه ۱۴ سطر می‌نویسد تا بگوید نام مجلس سوئد روسنباد است.
  – روسنباد کنار رود است نه دریاچه.
  – «Hans Excellencs» لقب است. اسم و ضمیر نیست تا بشود عالی‌‌جنابش.
  – فعل جمله هم معلوم است. عالی‌جناب خودش می‌نشیند کسی او را جای نمی‌دهد.
  – قایق‌اش همراه دارد نه یدکی. سطر دوم شعر هم جاافتاده است.


  رئیس مجلس
  من هم فرسوده‌ام.
  خانم و آقای رئیس مجلس، می‌خواهم
  مرا در روسنباد به آب بیندازید
  و عالی‌جناب در قایق همراه بنشیند

  ۴

  کلوب خیاطی شیطان               Satans syjuntaدر تنهایی تکه پاره شده         .i småskuren ensamhetساقدوشان تیز               Sylvassa brudnäbbarگل‌ها را زنده زنده می‌سوزاند     bränner blommorna levandeبر ورودی میز موعظه.              .i altargångenو بر رختخوابم دانه‌های برف می‌دوزند. och broderar snö på minaمرا در پیراهن مادرم               .sängkläderمی‌پیچند                    De sveper mig                      .i mammaklänningدختران گریه                   Gråterskornaمجرای اشک ندارند            .har inga tårkanaler(صفحه ۸ کتاب، ۱۴ ترجمه)

  شاید به خاطر تفاوت فرهنگ‌ها نتوانیم تکه‌ای از شعری را ترجمه کنیم. دست کم دقت کنیم معنی درست کلمات را بنویسیم.
  – این شیطان همان لعنتی روزمره است.
  – دختربچه‌هایی که جلوی عروس و داماد گل‌های سفید پر پر می‌کنند، ساقدوش کسی نیستند.
  – نمی‌شود لباس حاملگی را پیراهن مادرم کرد. ضمیر ملکی هم ندارد.
  – «småskuren»، یک کلمه است، حقیرانه. «skuren+ små» نیست تا تکه پاره بشود.
  – این دختران هم زنانی بودند که سر قبرها، سفارشی گریه می‌کردند و پولی می‌گرفتند.


  گروهِ خیاطی لعنتی
  در تنهایی حقیرانه.
  دخترکانِ پیشاپیش عروس …
  گل‌ها را در راهرو کلیسا
  زنده می‌سوزانند
  و بر ملافه‌هایم برف گل‌دوزی می‌کنند.
  مرا در لباس حامله‌گی
  می‌پیچند.
  زنانِ گریان(مویه‌سرایان)
  برای این ناامیدی
  مجرای اشک ندارند.

  ۵

  من پنجره‌ام را رو به تنهایی می‌گشایم .Jag öppnar fönstren mot ensamhetenبرحاشیه‌ی تنهایی می‌ایستم       Jag står på vid gavel i ensamhetenجمعیت شهرهای گمشده            .invånare i förgångna städerهمسایه‌های باخاک یکی شده            .mina mollstämda grannarو حالا این یکی که می‌درخشد چنین      .Och en av dem du som lyser så(صفحه ۱۱ کتاب، ۱۷ ترجمه)

  – «på vid gavel=کاملا باز»است نه بر حاشیه.
  – به ضمیرها دقت نمی‌کند. پنجره را پنجره‌ام، همسایه‌هایم را همسایه‌ها می‌نویسد.
  – «mollstämda» را احتمالا با «malasönder» اشتباه می‌گیرد و همسایه‌هایی که انگار روی نُت بمل کوک شده‌اند. به تعبیری، حسی از غم، رنج، دل‌تنگی یا به تعبیر دیگری صدای‌شان از دیگران پایین‌تر است و به جایی نمی‌رسد، با خاک یکی‌شده ترجمه می‌کند. و بقیه را همین‌طور.

  پنجره‌ی رو به تنهایی را باز می‌کنم
  چارتاق در تنهایی می‌ایستم
  مردم شهرهای گذشته
  همسایه‌هایم …
  و تو که چنین می‌درخشی.

  ۶

  می‌توانم مثل حوله‌ی حمام           Jag kan bete mig som enباشم                           morgonrockمی‌توانم سه پایه‌ای باشم           Jag kan vara ett stativبرای چراغم خوابم                 till en sänglampaگاه بالا‌ آوردن جان                att ta kraft ifrånیا تخت روانی                Eller en vandringssägenدر خواب‌هایت                     .I dina drömmarنامش سقوط آزاد است.     .Det kallas för att fall på eget greppراه را که می‌یابم            Och så fort jag ser en utvägپایم پیچ می‌خورد بر آستانه‌های درد  .Snubblar jag på smärttrösklarnaنامش مُثلگی مضحک است.             .Det kallas lyteskomikمن یک خانه‌ام                    .Jag är ett hemدیر یا زود پرتاب می‌شوم .Förr eller senare kommer jag att blir vräktنامش گدایی آمرزش است          .Det kallas att tigga om nådتفاوت آدمی         Den stora skillnaden mellan en människaکه از بار سنگین شده            som tyngs av sina bördorبا دیوار اصلی خانه‌اش در این است         och en bärande väggکه دست هر بی مُخی          är att människan kan åstadkommasبه آدم می‌رسد.    .av praktiskt taget vilket klantarsle som helstهر روز ستاره‌ای می‌میرد           .Varje dag dör en kändisنامش ارزش بازار داشتن است   .Det kallas att ha ett marknadsvärde(صفحه ۱۳ کتاب، ۱۹ ترجمه)

  تکه‌هایی از یک شعر بلند. همان بی‌دقتی‌ها.
  – چراغ خواب را می‌بیند ولی لباس خواب را حوله‌ی حمام می‌کند. عبارت ساده‌ای مثل «تا از آن نیرو بگیرد» می‌شود گاه بالا‌آوردن جان.
  – «sägen » را «sängen» می‌بیند و قصه‌ی پریان، تخت‌روان می‌شود.
  – اصطلاحات را تحت‌اللفظی ترجمه می‌کند، در دام خود افتادن، سقوط آزاد می‌شود.
  – خندیدن به معلولین، وقتی کوری به جایی می‌خورد یا لنگی زمین می‌خورد را مُثلگی مضحک . حتی اگر یک سطر بالاترش بنویسد پایم پیچ می‌خورد. به جای این که از خانه بیرونش کنند پرتاب می‌شود
  – تقاضای عفو می‌شود گدایی آمرزش.
  – به ساختار جمله‌ها دقت نمی‌کند و «دست هر بی‌مخی به آدم می‌رسد

  می‌توانم مثل لباس‌ خواب باشم
  وقتی نمی‌خواهم تنها باشم.
  می‌توانم پایه‌ای باشم
  برای چراغِ خواب

  پریشان می‌شود مثل فکرهایی
  که حسی ندارند
  تا از آن نیرو بگیرند.

  یا قصه‌ی جن وپری
  در خواب‌های تو.
  به این می‌گویند در دام خود افتادن.

  و تا راه گریزی می‌بینم
  بر آستانه‌ی دردها زمین می‌خورم.
  به این می‌گویند کمدی معلولین.
  به این می‌گویند طلب بخشش

  من یک خانه‌ام.
  دیر یا زود مرا از خانه بیرون می‌‌کنند.

  تفاوت بزرگ بین آدمی
  که عذاب حمل می‌کند
  و دیوار حامل
  این است که در عمل
  هر بی دست وپایی می‌تواند آدم درست کند.

  هر روز آدم مشهوری می‌میرد
  به این می‌گویند ارزش تجاری.

  ۷

  روزگارم رویای مشاور املاکی نیست. .Mitt liv är ingen mäklaredrömمن زنی هستم بدون شهر آتش     Jag är en kvinna utan eldstadبا سقفِ پروانه‌ای                Och takrosetterو پیشوند خارجی               .Och utlandsprefixچرا؟                          ?Varförچرا فقط آپارتمان‌ها        Varför är det bara lägenheterافسون باستانی دارند؟         ?Som har gammaldags charm(صفحه ۱۰ کتاب، ۱۶ ترجمه)

  حرف اضافه‌ی بدون» درجمله ساده‌ی «زنی هستم بدون.. » به هر سه اسم برمی‌گردد. یعنی نه شومینه دارم، نه سقف خانه‌ام گچ‌بری‌های تزئینی دارد و نه پیش‌شماره کشوری دارم.
  – «eldstad » یک کلمه است، شومینه. ترکیب «stad+ eld» نیست تا بشود شهرآتش.
  این‌ها درس‌های دبیرستانی است. به تعبیری، شعر از خودش می‌پرسد: چرا دلال‌ها این همه از زیبایی آپارتمان‌های قدیمی حرف می‌زنند، ولی ما فراموش می‌شویم. برای کلمات« زیبایی= charm» و «قدیمی= gammaldags» هر معادل دیگری می‌توان انتخاب کرد به جز افسون و باستانی.


  زندگی‌ام، رویای هیچ دلال املاکی نیست.
  زنی هستم بی اجاق
  بی سقفی با نفش و نگار
  و بدون کُد کشوری.
  چرا؟
  چرا فقط آپارتمان‌ها
  دلربایی پیرانه‌سری دارند؟.

  ۸

  حلقه‌ی نظافت                Skruvstädetدور گردنم.               .runt min halsپَنسِ اسکناس                Sedelklämmanبر رگ شعر.              .om diktarådranضربه‌ی مته                 Slagborrenبر ناف درد             .mot smärtpunktenاندوه                     Sorgenدر سالن ترانه.             .i sångarsalenمیخ                      Spikenبر تابوت عروس.             .i brudkistan(صفحه ۷ کتاب، ۱۳ ترجمه)

  گیره، حلقه‌ی نظافت می‌شود که حلقه‌ی جدیدی است. قریحه شاعری می‌شود رگ شعر. مته به ضربه‌ی مته تبدیل می‌شود. صندوق جهیزیه‌، تابوت عروس می‌شود.

  گیره
  دور گردنم.
  کشِ دور اسکناس
  بر قریحه شاعر.
  مته
  بر مرکزِ درد.
  عزا
  در سالن آوازخوانی.
  میخ
  بر صندوق جهیزیه.

  ۹

  در سخن مترجم زیر عنوان «ترکیبات شعری ناملموس» می‌نویسد:» کوشیده‌ام به زبان خاص شاعر صادق باشم و از مترادف فارسی این واژگان نامعمول استفاده کنم.» و مثال می‌زند:«häktningsförhandlingar» را به مذاکرات توقیف و «Erogena zoner» را به مدارهای اروژن برگردانده‌است.
  خانم کریستینا لونگ شاعر تازه‌کاری نیست که ترکیبات ناملموس بنویسد و حرف‌های بی‌معنا بزند. بی‌دقتی و ناتوانی مترجم ‌آن‌ها را ناملموس می‌کند. این دو ترکیب – بازپرسی و مراکز لذت-هر کدام به نوعی، از ملموس‌ترین ترکیبات زندگی است. حوصله‌ی همه سر رفت ولی ترکیبات ناملموس تمام شدنی نیست.

  به یک سکوت محتاجم                    Jag behöver tystnadو به تنهایی                          och ensamhetو به پیراهنی از زبان با افعال خوب ماضی. .och en språkdräkt med god passform

  سکوت می‌خواهم
  و تنهایی
  و لباسی خوش‌ریخت تنِ زبان.

  حیف که فقط دروازه‌های قانون      Det är synd att det bara är lagsporterچماق‌های پشتیبانی دارند              .som har supporterklubbar

  افسوس که فقط ورزش‌های گروهی
  باشگاه هوادار دارند.
  .

  چرخ مشتری را                            Jag drarدر امتداد علامت مصرف کم آب می‌کشانم  .min kundvagn längs med lågvattenmärket

  چرخ‌دستی‌ام را در امتداد کمبودها می‌‌کشم

  تمام شب دندانه‌های چرخ                drevet går hela nattenاز خواب پدرم عبور می‌کند                   .i faders sömnخواب‌های مادرم اما                     Moderns drömmarبا شکارچیان دیگری رفته است           .är med i ett annat jaktlag

  تمام شب تعقیب شکار در خواب پدرم ادامه دارد.
  خواب‌های مادرم همراه شکارچیان دیگری است.

  ۱۰
  خسته شدیم. با چند بازسرائی تمامش کنیم.

  تیوولی از کار افتاده‌ای          ett trasigt tivoliیک لوستر کریستال              en kristallkronaبر مدارهای اروژن           på de erogena zonernaبلوکه حس کردم             .kände mig blockeradانتلکتوالی بی‌باک           ett dristigt intellektاز مدار موتیف‌ها               ur motivkretsenفانتوم دردی                 en fantomsmärtaفاکتوری بیگانه             en främmande faktorژیمناستیک کردن               att gymnastisera

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s