معرکه حقیر


    …کمتر ادیب و هنرمندی است که توانسته باشد به دور از جنجال‌های سیاسی، بازی حکومتیان را به خودشان وا گذارد و اگر نمی‌تواند بر خلاف جریان آب شنا کند، دست کم اجازه ندهد از وجود وی برای تبلیغ همان فرهنگ ایدئولوژیک که نفس او و آثارش را بریده است، سوء استفاده شود. می‌گویم «کمتر» ولی با این همه زیادند آن‌هایی که حرمت وجود خود و زبان و قلم و هنر را حفظ کرده و نه تنها پای خویش را از این معرکه حقیر دور نگاه داشته‌اند، بلکه در برابر آن نیز ایستاده اند. اگر ایرادی بر محمود دولت آبادی و برخی ادیبان و هنرمندان وارد باشد، همانا شرکت آن‌ها در معرکه‌هایی است که اهل سیاست تنها از آن سوء استفاده می‌کنند.◄ آقای عبدالکریم سروش شرم کنید! ـ الاهه بقراط 

در انتظار گودو و دایی وانیا- دو گزارش رادیویی

    استکهلم- رادیو پژواک