خدایان و خوابگردها: فاطمه صادقی

این پرسش کمتر مطرح شده‌است که چرا پست‌مدرنیسم در ایران تا این حد با استقبال دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان مواجه شد. در این گرایش فکری چه چیزی وجود داشت که آن را جذاب می‌کرد؟ به نظر می‌آید ظهور این گرایش در ایران بعد از جنگ و از دهۀ ۱۳۷۰ به بعد از یکسو با بحران فکری جامعۀ سرخورده‌ای مربوط بود که از دستیابی به آرمان‌های خود بازمانده و به دنبال شیوه‌ای برای به چالش کشیدن وضع ایدئولوژیک موجود می‌گشت، و از سوی دیگر بیان واضح و اینبار بدون پرده پوشی همان گرایشات نیهیلیستی فاشیستی و اسلامگرایی بود که پس از انقلاب فرهنگی بر دانشگاه سیطره یافته بودند.

 

خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران (۱)

خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران (۲)

خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران (۳)