فصل ديگر- احمد شاملو


  بی‌آن که ديده بيند،

  در باغ

  احساس ‌می‌توان کرد
  در طرح پيچ‌پيچ ِ مخالف‌سرایِ باد
  يأس موقرانه ی برگی که

  بی‌شتاب

  برخاک می‌نشيند.

  بر شيشه‌های پنجره

  آشوب شبنم است.

  ره بر نگاه نيست
  تا با درون درآيی و در خويش بنگری.

  با آفتاب و آتش

  ديگر

  گرمی و نور نيست،
  تا هيمه‌خاک ِسرد بکاوی

  در
  رويای اخگری.

  اين فصل ديگری‌ست
  که سرمایش

  از درون

  درک صريح زيبايی را

  پيچيده می‌کند.

  يادش به‌خير پاييز

  با آن

  توفان ِ رنگ و رنگ

  که برپا

  در ديده می‌کند!

  هم برقرار منقل اَرزير ِآفتاب
  خاموش نيست کوره

  چو دی‌سال:

  خاموش
  خود
  منم!

  مطلب از اين قرار است:
  چيزی فسرده است و نمی‌سوزد

  امسال

  در سينه
  در تنم!

باران -احمد شاملو


  آنگاه بانوی پرغرور عشق خود را ديدم
  درآستانه‌ی پرنيلوفر،
  كه به آسمان بارانی می انديشيد 

  و آنگاه بانوی پرغرورعشق خود را ديدم
  در آستانه‌ی پرنيلوفر باران،
  كه پيرهنش دستخوش بادی شوخ بود

  و آنگاه بانوی پرغرور باران را
  در آستانه‌ی نيلوفرها،
  كه از سفر دشوارآسمان باز می آمد.