یانوش پیلینسکی · شعر جهان

گزیده‌ی شعرهای یانوش پیلینسکی(۲۹ شعر) – «باغ در باغ»

  JANOS PILINSZKY
  یانوش پیلینسکی ( ۱۹۸۱-۱۹۲۱)
  مترجم: مرتضی تقفیان
   

  استاوروگین برمی‌گردد

  » شما باغ گل‌سرخ را به ‌یاد نیاوردید
  آنچه را که نباید، کردید.

  از این پس شکار می‌شوید
  به‌ درون ِ انزوای محبس ِ پروانه‌ها.
  فرجام‌تان؛ زیر ِ شیشه‌ها خواهد بود.

  زیر ِ صفحه‌ی شیشه‌ای، سنجاق‌نشان
  برق می‌زنند، برق می‌زنند پروانه‌های فراوان.
  این شمایید که برق می‌زنید، آقایان!
  ترس بَرم داشته. لطفا پالتوام را بدهید.»

  ◄گزیده‌ی شعرهای یانوش پیلینسکی(۲۹ شعر) – مرتضی ثقفیان
  همراه با یادداشت مترجم. انتشار الکترونیکی: «باغ در باغ»
  ۱- نسخه‌ی پ.د.اف ۲- نسخه‌ی وورد