خدایان و خوابگردها: فاطمه صادقی

این پرسش کمتر مطرح شده‌است که چرا پست‌مدرنیسم در ایران تا این حد با استقبال دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان مواجه شد. در این گرایش فکری چه چیزی وجود داشت که آن را جذاب می‌کرد؟ به نظر می‌آید ظهور این گرایش در ایران بعد از جنگ و از دهۀ ۱۳۷۰ به بعد از یکسو با بحران فکری جامعۀ سرخورده‌ای مربوط بود که از دستیابی به آرمان‌های خود بازمانده و به دنبال شیوه‌ای برای به چالش کشیدن وضع ایدئولوژیک موجود می‌گشت، و از سوی دیگر بیان واضح و اینبار بدون پرده پوشی همان گرایشات نیهیلیستی فاشیستی و اسلامگرایی بود که پس از انقلاب فرهنگی بر دانشگاه سیطره یافته بودند.

 

خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران (۱)

خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران (۲)

خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران (۳)

زن بودن: حيات غصب شده و زيستن در محاصره- فاطمه صادقی

زنان در جامعه‌ی ما در قياس با مردان مجال کمتری برای بودن و تجربه‌ی آن، داشته‌اند و دارند. آن‌ها در بيشتر موارد انتخاب می‌شوند، ابژه‌ی ميل قرار می‌گيرند، خواسته می‌شوند، طرد می‌شوند، دوست داشته می‌شوند، مورد تنفر قرار می‌گيرند. همه‌ی نهادها و باورها دست به دست هم می‌دهند تا آن‌ها را در ساحت زيستن جا بگذارند. اکثر زنان در جامعه‌ی ما هم در محاصره‌ی زن بودن به همراه همه‌ی عوارض آن گرفتار می‌شوند و به قواعد زيست پست‌تر تن می‌دهند…

متن کامل