بیست سوالی ‌‌

  ??
  از ملانصرالدین پرسیدند: ماه بهتره یا خورشید؟
  گفت:این هم شد سوال! خُب معلومه، ماه . خورشید روزها که هوا روشنه بیرون می‌آد اما ماه وقتی هوا تاریکه!
  گفتند: خُب یه سوال دیگه، مرکز زمین کُجان؟
  گفت: همین‌جا که ایستادید.
   

  ناجواب‌های نانام به بیست سوالی‌ها‌سایت وازنا