جشنواره‌ی تیرگان


    اندر تیره‌گونی‌های تیرگانی
    … دیدیم باز فیلی هوا کرده‌اند. این‌بار نه از «جاد‌ه‌ی ابریشم» به کلن و «جشنواره‌ی تئاترایرانی در تبعید»، بلکه از قعر «ایران باستان» به تورنتو و «جشنواره‌ی تیرگان» پرتاب می‌شویم.
    هایده ترابی، سعید یوسف