به‌روژ ئاکره‌یی · داستان ایران

سیزده‌ و پنج دقیقه‌- به‌روژ ئاکره‌یی

  (از مجموعه‌داستان: ما این‌جا هستیم)

  «الان باز می‌کنم.»
  توی پاگرد این پا و آن پا می‌کنم. می‌دانم عصایش را از این دست به‌ آن دست می‌دهد و تا بیاید تعادل‌اش را روی آن یکی پایش نگه‌ دارد چیزی می‌گوید.
  «کی هستی؟»
  «از خانه‌ی سالمندان.»
  «چی؟»
  «غذا آورده‌ام.»
  حالا تعادل‌اش را حفظ کرده‌ است و دست دراز می‌کند سوی در.
  عصایش به‌ در می خورد: «کجا؟»
  دوباره‌ می‌گویم.
  در باز می‌‌شود.
  می‌گویم: «سلام.»
  آرواره‌هایش تکان می‌خورند. می ایستم تا خوب نگاهم کند، عصایش را از این دست به‌ آن دست می‌دهد و خود را کنار می‌کشد.
  ادامه