۹ شعر از : بکت‌توآ

  * 

  از خيلی قديم

  خيلی خيلی قديم

  گام های آشنا

  نزديک می شوند

  گودال

  *

  از اين پيش تر

  گاهی پيش تر از قبل

  روی تپه

  زنی

  ايستاده

  از اين پيش تر

  پيش تر از زنی که ايستاده

  گور ها

  *

  برای اينکه وسوسه می کند

  مکان ها

  امکان ها

  بانک ها

  خیال

  و تِلق

  می افتی

  *

  يک پله هست

  فقط

  يک

  پله

  بالا يا پايين

  نمی دانم

  فقط پله هست

  *

  پس

  آنجا

  پس

  پل

  پس

  خطی

  پس

  خطی

  پس

  صفت ها و قید مکان

  *

  پيش از آنکه بيايی

  پيش از آنکه نام بگيری

  پيش از آنکه اميدوار باشی

  پيش از آنکه ترديد کنی

  پيش از آنکه ترک کنی

  فکر کن

  *

  با خاطراتش

  حیاط خلوت

  هياهوی گذشته

  *

  اتاق هتل

  نقشه ی شهر

  پایان سفر

  *

  دروغ ها

  آنجا

  حقایق

  آدم ها

  اينجا

  دروغ ها