برچسب: شیموس هینی

فراخوان- شیموس هینی


  تر جمه – روشنک بیگناه
  فراخوان 

  گفت: «گوشی رو نگهدار،
  همین الان می رم میارمش
  هوا اونقدر خوبه که اون
  تصمیم گرفت علف هرزه ها رو وجین کنه.»

  بعد او را دیدم
  بر روی دستان و زانوانش
  پای ساقه های تره
  دست می کشد، نگاه می کند، جدا می کند
  و آرام بیرون می کشد
  هر چه را که جا نیفتاده، ضعیف و بی برگ است
  شاد از ریشه کن کردن علف های هرز
  در عین حال کمی هم با حس گناه

  و بعد خود را یافتم در حال گوش دادن به

  طنین بلند و یک نواخت تیک تاک ساعت راهرو
  آنجا که تلفن بی حضور کسی رها شده است
  در آرامش جامِ آینه
  و نور آفتاب بر پاندول ها

  و از فکرم گذشت اگر این روزها بود
  مرگ همه راهمینطور فرا می خواند

  بعد صدایش را شنیدم
  و نزدیک بود به او بگویم دوستش دارم .

  برگرفته از «کتاب شعر»