برچسب: هایده ترابی

طنز و شهر آشوبی در زبان زنانه-هایده ترابی

طنز و شهر آشوبی در زبان زنانه
هایده ترابی

بحش اول: ساختارشکنی آری، اما با چه ابزار و انگیزه‌ای؟

بخش دوم: چرا»برانگیزی» و «برانگیختن»؟

بخش سوم: از طنّازی‌های عاشقانه تا رکیک گویی‌های خراباتی

بخش چهارم: ما و حضرت آقای اروس

بخش پنجم: خرچنگِ رؤیایی

بخش ششموثیقه‌ی ادبی:تن ِ زن-