از صفر- و. م. آیرو

  برگرفته از وداع با اسلحه ۲
  ( مجموعه داستان های کوتاه)
  چاپ اول: هلسینکی – دسامبر ۲۰۰۴شامت را بخور. یک چای برای خودت بریز وسعی کن در پنج دقیقه آن را سربکشی. برو به طرف توالت، آلتت را در بیار و بشاش، سعی کن بیش تر از سی ثانیه طول نکشد و با خیره شدن به آلتت وقت خودت را بی خودی هدر ندهی. اگر حالش را داشتی دندان هایت را هم مسواک کن، اگرکه نه، وقتی بیرون می آیی بگذار چراغ توالت روشن بماند. در ِ توالت را نیمه باز رها کن و به طرف اتاق خوابت راه بیافت. حدوداً یک ساعتی در حال خواب وبیدار غلت بزن. بعد، پا شو و از اتاق بیا بیرون. چراغ آشپزخانه را روشن کن. کتری را روی اجاق بگذار. درِ يخچال را بازکن، دنبال بسته ی زرد رنگ پنیر» چیدر» بگرد؛ آن را پشت کیسه ی انگور پیدا کن. درش بیار و با سه تکه نان ِتست روی سینی بگذار. اتوماتیک کلید چراغ هال را توی تاریکی پیدا کن و چراغ را روشن کن. حالا کتری را به فیش فیش افتاده. برو زیرش را کم کن. دستت را ببر و از توی کمد بالایی، قوطی چای خشک را بردار. به اندازه ی یک پیمانه ی کوچک چای خشک داخل قوری بریز و از آب ِ جوش داخل ِ کتری یک چهارم قوری را پر کن و قوری را بگذار روی کتری تا چای دم بیاید. دوباره برگرد توی هال و مشغول خوردن ساندویچ پنیرشو. خوب است، همین طور ادامه بده .دوباره گوش ات متوجه فیش فیش کتری بشود، برگرد و پیچ درجه ی اجاق برقی را بچرخان تا روی عدد۲ قرار بگیرد. بعد، توی دلت خودت را سرزنش کن که چرا همیشه یادت می رود زیر اجاق را کم کنی. برگرد و به خوردن ساندویچ ها ادامه بده . در همان حالی که مشغول خوردنی دست ببر و کنترل تلوزیون را که زیر مبل افتاده بردار. تلوزیون را روشن کن و با چشم های قرمز و باد کرده به مسابقه ی کسانی که این وقت شب قصد دارند میلیونر بشوند زل بزن . پس از گذشت چهل و دو دقیقه یکی از مرد های میانسالی که موهای سرخ و ته ریش بزی دارد، پول کلانی را طی آن مسابقه به جیب می زند. به مدت ِ پنج ثانیه آن مرد را با موهای اصلاح کرده و کراوت زده و بدون ته ریش در ذهنت تصور کن. حالا تلوزیون را خاموش کن. سینی خالی را بر دار و به طرف آشپزخانه راه بیافت. شیر آب را بازکن و سینی را یک دور زیر آب بچرخان. شیر آب را ببند و سینی را به درازا به دیوار ظرفشویی تکیه بده تا خشک شود. برگرد توی هال. چند حرکت عجیب و غیر قابل تصور از خودت در بیاور. حرکتی از سر یک سیری زود گذر. کیسه ی توتون آلمانی را از زیر میز تلوزیون بردار . درش را بازکن. بسته ی حاوی کاغذ سیگار را هم همان توست. یکی از کاغذ سیگار ها را با احتیاط بکش بیرون و توی دستگاه قرمز رنگ سیگارپیچ بگذار. بعد، با سه انگشت مقداری از توتون ها را روی کاغذ سیگار بریز، طوری که سطح کاغذ سیگار کاملا ً از توتون اشباع شود. چند ثانیه پیش از آن باید کمی تف روی زبان خشک شده ات آماده کرده باشی، حالا با نُک زبانت تف ِ از پیش آمده شده را روی ضلعی از کاغذ سیگارکه قرار است هنگام لوله شدن در رو قرار بگیرد، بمال. در ِ دستگاه کوچک سیگار پیچ را ببند و با شست دست ِ راست استوانه ای که کاغذ سیگار را دور توتون ها لوله می کند بپیچان . سیگار ِآمده شده را از داخل آن بردار و ببر توی بالکن تا نصفه هایش بکش و نصفه ی دیگرش را توی قوطی رب گوجه فرنگی که حکم زیر سیگاری را دارد خاموش کن، چند بار سرفه کن و دوباره در ِ بالکن را ببند و وارد هال شو. به طرف میز کامپیوتر برو، روی صندلی چرخان بنشین، پاهایت را از زمین جدا کن و سه چهار بار دور خودت چرخ بزن. کمی احساس گیجی می کنی . حالا کامپیوترت را روشن کن. کاغذی را که به خیال خودت در آن داستان نوشته ای بردار . از دستخط خودت خجالت بکش! سعی کن باهر زحمتی که شده بتوانی آن چه را که نوشته ای دوباره بخوانی. بعد، دستنوشته هایت را توی برنامه ی » وُرد » تایپ و آن ها را در یک فایل ذخیره کن. حالا آن چه را که نوشته ای این بار با حروف تایپی بخوان، سعی کن چند سطر را ناتمام بگذاری.( همیشه سعی کن در زندگی چند چیز را ناتمام بگذاری …) بعد از ناتمام گذاشتن ِ آن چند سطر، فکر کن کار تمام شده است. با انگشت اشاره و میانه دستِ راست، پلک چشم هایت را بمال. بعد کامپیوتر را خاموش کن.

  حالا می توانی بروی به طرف اتاق خواب، هنوز وارد اتاق نشده، شلوارت را بی هیچ منظوری بکش پایین. در همان حالی که پشم هایت را می خارانی ، فکر کن چیزی را فراموش نکرده باشی . بعد ناگهان اجاق یادت بیافتد. شلوارت را بکش بالا؛ بر و سریع درجه ی اجاق را که روی عدد ۲ مانده است بپیچان تا روی صفر قرار بگیرد( همیشه در زندگی سعی کن چیزهایی را بکشی بالا وچیزهایی را روی صفر قرار بدهی!)

  حالا درِ اتاق خواب را بازکن. روی تخت دراز بکش. اولش خودت را ساختگی به خواب بزن. کمی از این دنده به آن دنده بغلت. بعدش راستکی بخواب، و طوری خروپف کن که صدایش بیدارت نکند. حالا خواب ببین!

  در خواب شامت را می خوری. یک چای برای خودت می ریزی و سعی می کنی در پنج دقیقه آن را سر بکشی . می روی به طرف توالت، آلتت را در می آوری و می شاشی، سعی کن بیش تر از سی ثانیه طول نکشد و با خیره شدن به آلتت وقت خودت را بی خودی هدر ندهی. اگر حالش را داشتی دندان هایت را هم مسواک می کنی، اگر که نه، وقتی بیرون می آیی می گذاری چراغ توالت روشن بماند. در توالت را نیمه باز رها می کنی و وارد اتاق خوابت می شوی….:

  کسی روی تخت خوابِيده است… خواب می بینی… تکان تکانش می دهی… خواب می بیند… بیدار می شوی… از صفر شروع می کند… بیدار می شود… از صفر شروع می کنی…

  و به طرف اتاق خوابت راه می افتی…

  :برگرفته از 

  وداع با اسلحه ۲

  ( مجموعه داستان های کوتاه)

  نوشته ی : و. م. آیرو

  چاپ اول: هلسینکی – دسامبر ۲۰۰۴

دو شعر از و. م. آیرو

شب‌ها گاهی از يادِ تو خوابم نمی‌گيرد

و شب‌ها گاهی به يادِ تو می‌خوابم

در اين ميان لحظاتی هست كه بيدار می‌‏‏مانم

لحظاتی

كه در يادِ هيچ كس می‏‌خوابم

   

  از اين كه هنوز فكر می‏‌كنم هستم تعجب نمی‌كنم، چون هستم

  از اين كه هنوز فكر می‌‏كنم خواهم بود تعجب نمی‌كنم،

  چون فكر می‌‏كنم

  از اين كه هنوز فكر می‌كنم مرده‌ام تعجب نمی‌‏كنم،

  چون زندگی می‌كنم

  از اين كه هنوز فكر می‌كنم حرفی برای گفتن دارم تعجب می‌‏كنم

  چون فكر نمی‌كنم!

برگرفته از کتاب : داد نزن دراین آینه کسی نیست!

ماده ی ۲۰ ( سه شعر غیر مَجازی یا سه ماده ی غیر مُجاز)- و. م. آیرو

  I

  دیگر از مَجازها خوشم نمی آید

  دنیا که مَجازی نیست که…

  ما همیشه از این زخم خورده‌ایم، خواننده!

  هرچند کسی که راه می رود فکر می کند که راه می رود و فکر می کند «کسی

  راه می رود»

  هرچند همه چیز به سمت ِخودش پیش می آید-

  باز می گردد به سمتِ خودش

  و ما که به هم پیش می آییم، باز می گردیم به هم

  به وهم های پوشیده مان

  که با کمی تفاوت، شبیه «هم» اند.

  بعد، تنها با یک صورت، یعنی شبیه یکی مان فقط

  می نشینیم

  حتی در خودمان هم راه نمی رویم

  فکر هم نمی کنیم که …

  کمی به باندهامان اجازه می دهیم

  وازخلال شکاف های چند دقیقه ای

  «جاز»گوش می دهیم و

  از درد گریه می کنیم.

  II

  ما به مقدساتِ عالم توهین نکرده ایم

  تنها آلبوم های خیسی را ورق می زنیم

  که اگر عکس هایی از آن را لو بدهیم

  ( یعنی عکس هایی از لحظه ای که داریم در خودمان شنا می کنیم)

  تهمت می زنند و

  به ما می گویند : شاعر

  من به نوبه ی خودم

  عکس ها یم را بیرون کشیده ام:

  چند فیگور آب کشیده.

  حالا با خیال راحت

  می توانید ورق بزنید!

  III

  دروغ هم روزی حقیقت پیدا خواهد کرد

  در اتاقی که پنجره هایش باز است

  – کجاست چیزهایی که امروز نوشتم؟

  – پرنده داخل شد و از روی میزت دزدید

  با این همه خودم حدس می زنم که باید کجا باشد

  یا این که پرنده آمده باشد و

  روی سطر هایش ریده باشد

  – آه عزیزم تو چقدر خوبی،

  اصلا بگذاز به اسم دیگری صدایت کنم:

  آهای آقای … ببخشید خانم «ایکس»!

  کجا مرده ام ؟

  پیدایم نیست…

برگرفته از : مجموعه شعر» ماده۱ »
( شعرهای ۲۰۰۲-۲۰۰۱)
چاپ : سال ۲۰۰۲- هلسینکی

شعری از و. م. آیرو

   

  نشانه‌هایی از یک بودن

  بوده ای یک زمان

  همین‌طوری هم که نه، کافی نیست

  این جا چیزهایی- نشانه هایی

  هستند

  که از بودنت در گذشته گواهی می‌دهند

  یک لنگ جوراب شطرنجی،

  یک جفت دستکش ریش ریش،

  یک عدد ساعت سیتی‌زن که پارسال

  طی زدوخورد با راننده ی پفیوس اتوبوس

  شیشه‌اش شکست و عقربه‌ی دقیقه شمارش

  تِقی

  افتاد،

  عکسی از کودکی ات:

  زل زده به دوربین-

  ایستاده کنار پدر

  و یک غریبه‌ی دیگر

  که هرچه به مغزت زور می زنی نمی شناسی اش (شاید برادرت )

  یک کاندوم ،

  چند نخ سیگار،

  و 200 یورو

  به عنوان آخرین برد تو در آخرین قمار

  آخرین قمار؟!

  نه،

  هستی هنوز

  هر چند این‌جا دیگر

  چیز دیگری برای گواهی دادن نمانده است.

  به جز بدنت

  و روحت

  که تا امروز

  هر کار کرده اند

  و هر جا که گشته اند

  هنوز هم

  هیچ ردی از تو پیدا نکرده اند…

سه شعر از و.م.آیرو

  «…» 

  پيش از آن كه به حرف بيايد چيزی، كسی

  و بگويد از كسی، چيزی

  راه به آخر خود رسيده‌است

  – رسيده‌ای، رفيق!

  در انتهای انتها

  فانوسی روشن، هست

  پيشه‌اش

  خاموشی!

  **

  تازه شروع كرده بود به پايان

  و به هيچ كس هم باج نمی‏داد

  نه به خود، نه به خدا

  و خراج خدا را ـ به ناچار ـ از حساب خود برمی‏داشت

  فقط

  داشت ميان پيكرش توی باد مي‏لرزيد

  در بين آسمان و زمين،

  می‏گفت:

  بايد ببينم اين ُمرده چند َمرده حلاج است

  همين

  **

  فاصله ‏‏زدايی يك

  روی صورت فاصله نقاب بگذار

  پوستِ صورتت را بكن

  و روی نقاب بكش

  تا فاصله خوب جا بيافتد

  بعد كه فاصله خوب جا افتاد

  پوست و نقاب را

  – هر دو –

  از صورت فاصله بردار؛

  حالا برو

  و خودت

  پشتِ آن قايم شو!

*

از م. و آیرو چند دفتر شعر منتشر شده است از جمله‌ی آتها می ‌توان

به «اعتراف‏های گريز»، «ماده 1»، «فكرهای فلزی» ، «داد نزن؛ در اين آينه كسی نيست» . اشاره کرد