شعر جهان

فرشته‌ی حیران- پل والری

  فرگه می گفت:« در واقع اگر هدف فریب خود و دیگران باشد، هیچ ابزاری بهتر از نشانه‌های مبهم نیست. » اتفاق هم می‌افتد که نه صدایی داریم و نه در سرسودایی . اما آن هدف را داریم . سروصدا می‌کنیم. مبهم می‌شویم 

   

  فرشته از شنیدن صدای خنده‌ی انسان ها در شگفت شد
  تا آن جا که می توانستند در باره‌ی سرشت خنده شرح دادند.

  او پرسید:
  چرا انسان ها همیشه به همه چیز نمی‌خندند
  یا چرا برای همیشه از خندیدن چشم نمی‌پوشند .

  اوگفت:
  «اگر من درست فهمیده باشم،
  یا باید به همه چیز خندید یا به هیچ چیز نخندید.»

   

   

ترجمه آزاد شعر پل والری