ننويس تا ننويسم – یارعلی پورمقدم

  …به همین خاطر تا قهرمان داستان بیجاری بیاید کنار سی و سه پل و دوچرخه‌اش را پارک کند و قفل بزند تا ندزدندش و تا بخواهد تارش را در بیاورد و کوک کند و شروع کند به نواختن، قهرمان‌ قصه‌ی ربیحاوی سه نفر را کشته و در حال خروج از مرز است! چون قاضی از ادبیات جنوب می‌آمد و سریع و اکشن می‌نوشت…

خانه‌یِ عنكبوت-کامران بزرگ‌نیا


  خانه‌یِ باد‌ است اين دل
  بی‌ دری كه بسته شود هرگز
  و پنجره‌هایِ شيشه شكسته‌اش
  گذرگاهِ باد‌ است و مامن جغدهايی و شب‌كورهايی
  كه آن‌:
  به هُوهُوهُويی و
  اين‌:
  با خِش‌ و‌ خِشِ خشكيده‌یِ بال‌هايش
  آواز می‌خوانند 

  سرخوش خوش می‌خوانند
  سرودِ كُند و بی وقفه‌یِ ويرانی را

  و خانه
  خانه‌یِ باد‌ است،‌ خانه‌یِ‌باد شده‌است‌،‌ خانه‌یِ‌باد
  و علف‌ها و هرزه‌ گياه
  می‌رقصند بر در و ديوارش
  و بر شكاف‌هایِ سقف و دَرزِ‌ساروجش

  بخوانيد و برقصيد
  دردلِ تاريكی
  درونِ تباهی

  و اگر مرگ را غيبتی باشد
  از دلِ غيبت هم
  زاده نمی‌شود جز‌:
  هرآنچه‌،‌ كه‌ نيست
  در خانه‌یِ باد

  و نترس ديگر‌،‌ كه نخواهد خواند
  جز به هُوهُو هُويی و خَشْ خاشی
  و نخواهد جنبيد
  جز تارهایِ آويخته‌یِ در اهتزاز
  بی عنكبوتی كه بجنبد

  و آن‌روز‌،‌ در همان لحظه‌،‌ من پشتِ پرده‌یِ عنكبوت بودم
  در پناهِ تاريكی

  و در كنجِ اتاق
  دهانِ بی دندانش را به خنده‌ای بی‌صدا گشوده كسی

  اين حفره پناگاهی‌ست‌،‌ مردگان را‌،‌ اشباحِ جامانده را‌،‌ و ارواح را

  ترا به جمالت
  كه از ياد نبری ما را

  آنجا يكی نشسته كه به كسی نمی‌ماند
  يا به چهره‌ای
  – آشنا و ناآشنا ــ
  دست درازی برای گرفتن دارد
  اما چيزی ندارد كه بدهد

  – هيچ

  و در‌ دلِ هيچش شمعی افروخته و نشسته به‌ تماشا
  اما نه چهره‌ای دارد
  و نه در حفره‌هایِ خاليش چشمی

  – هيچ و هيچ و هيچ

  اينجا دارد بارانِ ريزي
  از آسمان به زمينِ خالي می‌ريزد
  و سوزن‌هايی سرد را
  در مغزِ استخوان فرو می‌كند

  قسم به جمالت كه كوكبه‌یِ عشق بود
  ما را . . .

  و بهار‌،‌ بهارانِ ديْ‌سال و آن سال‌ها؟
  و فوجْ فوجِ گنجشكان كه می‌خوانند و می‌خواندند
  بر شاخسارِ چناران
  در خيابانِ پهلوی؟

  و برگ‌ها سبز بود و سبز می‌باريد باران
  و به‌شادی می‌خواندند بلبلان بر شاخساران

  اما اين‌جا‌،‌آب‌چاله‌هايی،‌ اين‌جا و آن‌جا دارد می‌سازد باران
  هر كدام مامنِ خورشيدی سرد و خاكستری

  و در خانه
  جز بارانِ خاكستر نمی‌بارد
  به‌نرمی.‌ به‌نرمیِ آهی از سر آسودگی به نيمه‌شبی خاموش

  و سبزه به چه چنگ زند كه بَردمَد
  و ببالَد‌؟

  و سبزينه‌یِ برگ‌ها را
  به تگرگي كوباند و ريختشان بر زمينِ خيس
  اين تندبارِ درهمْ‌بارِ باران